L’arrelament laboral

Concepte:

És una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals que es podrà concedir a ciutadans estrangers que es trobin a Espanya i hagin tingut relacions laborals durant un mínim de sis mesos. Aquesta autorització comporta una autorització de treball.

L'arrelament laboral
Imatge de Richard Mcall a Pixabay

Normativa bàsica:

 • Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya i la seva Integració Social (art. 31.3).
 • Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, aprovat per Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril (articles 123 a 130).
 • Instrucció de 3 d’agost del 2005 sobre autoritzacions de residència temporal per circumstàncies excepcionals per arrelament laboral.

Requisits:

 • No ésser ciutadà d’un Estat de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, o familiar de ciutadans d’aquests països als quals sigui aplicable el règim de ciutadà de la Unió.
 • No tenir antecedents penals a Espanya i als seus països anteriors de residència per delictes existents a l’ordenament espanyol.
 • No tenir prohibida l’entrada a Espanya i no figurar com a rebutjable a l’espai territorial de països amb què Espanya tingui signat un conveni en aquest sentit.
 • No trobar-se, si escau, dins el termini de compromís de no retorn a Espanya que l’estranger hagi assumit en retornar voluntàriament al país d’origen.
 • Haver estat amb caràcter continuat a Espanya durant un període mínim de dos anys. S’entén permanència continuada si les absències no han superat els 90 dies els dos darrers anys.
 • Poder demostrar l’existència de relacions laborals la durada de les quals no sigui inferior a sis mesos.

Novetats de l’any 2021:

Fins ara la veritat és que la figura de l’arrelament laboral ha estat un permís molt residual i que no ha estat un permís que s’hagi gestionat i tramitat molt a les diferents Oficines d’Estrangeria. I això succeïa perquè fins no fa gaire s’exigia com a documentació clau al sol·licitant la següent:

 • Resolució judicial o acta de conciliació en via judicial que reconegués una relació laboral de més de 6 mesos, o bé
 • Resolució administrativa confirmatòria de l’acta d’infracció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que l’acredités.

Però el passat 16 de març del 2021 el Tribunal Suprem va dictar una nova sentència on canvia substancialment la documentació exigible per aconseguir aquest permís.

A causa de la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem amb aquesta sentència, l’arrelament laboral pot passar de ser un permís residual i que s’ha tramitat poc a un permís a través del qual es poden regularitzar molts estrangers a Espanya.

La importància de la sentència del Tribunal Suprem rau en l’anàlisi que fa de la manera com es pot acreditar aquesta situació d’arrelament laboral necessària per aconseguir aquesta autorització, establint que no es poden limitar com a mitjans de prova aquells en què l’estranger sempre ha treballat estant en situació irregular o clandestina i admetent com a vàlid aquells casos en què el sol·licitant d’arrelament laboral ha treballat de forma legal i en un moment determinat ha pogut sobrevenir en irregularitat.

D’aquesta manera, diu el Tribunal Suprem, és possible acreditar la situació d’arrelament laboral mitjançant un informe de vida laboral que acredita una relació laboral de més de sis mesos.

D’aquesta manera, la sentència del Tribunal Suprem canvia el panorama per a moltíssims estrangers que han sol·licitat l’ Estatut d’Asilat, Refugiat o Protecció Internacional, que han estat treballant a Espanya de forma legal amb el seu contracte, l’alta a Seguretat Social i un document administratiu que així li ho permetia com la Targeta Roja o el conegut com a Resguard Blanc.

En molts d’aquests casos, l’Oficina d’Asil ha procedit a denegar aquestes sol·licituds i l’estranger queda en situació irregular i amb prou feines recursos o vies de regularització més enllà de l’arrelament social.

Fins aquest moment, és clar, ja que el Tribunal Suprem ha avalat la possibilitat d’obtenir la residència per arrelament laboral en aquells casos en què s’acredita simplement que ha existit relació laboral per més de sis mesos, i ens cal que hi hagi estat de forma irregular o clandestina. El mitjà de prova és tan fàcil d’obtenir com demanar un informe de vida laboral a la Seguretat Social.

Amb aquesta nova interpretació considero que podrien aconseguir el permís:

 • Persones que han tingut la seva Targeta Roja, han treballat i finalment se’ls ha denegat l’Asil.
 • Persones que tenien un permís de residència i treball, han treballat i no han pogut renovar-ho
 • Estrangers titulars d’una Autorització de Residència com a Professional Altament Qualificat i que no poden renovar els permisos
 • Persones que tenen una Targeta Comunitària i no hi tenen dret avui dia, etc.

Procediment:

Aquest permís se sol·licita a les oficines d’estrangeria sempre que es compleixin els requisits comentats abans i s’aporti la documentació probatòria de relació laboral. Un cop resolt favorablement a favor es pot residir i treballar legalment a Espanya.

Tot seguit els estrangers que regularitzin la seva situació per aquesta via poden obtenir la targeta de residència, que acredita el permís. Amb tots els drets inherents a aquesta autorització.

Contacte con nosotros: