La reforma laboral de 2022

El dia 30 de desembre de 2021 es va publicar el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i la transformació del mercat de treball.

Es tracta d’una reforma laboral profunda que incideix en diferents aspectes, que tot seguit detallem:

Eliminació dels contractes d’obra i servei:

Ha quedat derogat el contracte d’obra i servei.

Contractació temporal i fix discontinu:

La contractació de durada determinada queda reduïda a 2 supòsits o causes de temporalitat. El contracte temporal per circumstàncies de la producció coneix 2 modalitats:

 • El de circumstàncies ocasionals imprevisibles: Té una durada màxima de 6 mesos, ampliable a 12 mesos si així ho estableix el conveni sectorial.
 • El de circumstàncies ocasionals previsibles: per atendre situacions ocasionals, previsibles i que tinguin una durada reduïda i delimitada. Només es podrà utilitzar aquest contracte un màxim de 90 dies a l’any natural, independentment de les persones treballadores que siguin necessàries per atendre a cadascun d’aquests dies les situacions concretes, que hauran d’estar degudament identificades al contracte. Aquests 90 dies no es poden fer servir de forma contínua.

El contracte de substitució:

Que coneix alhora 3 varietats:

 • Substitució de la persona amb reserva de lloc de treball.
 • Completar la jornada reduïda.
 • Cobertura temporal durant el procés de selecció o promoció.

Així mateix, es redueixen les possibilitats de concatenació de contractes temporals, de manera que adquireixen la condició de treballadors fixos aquells que hagin estat contractats durant un termini superior a 18 mesos en un període de 24, amb o sense solució de continuïtat, per a aquest o diferent lloc de treball amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant 2 contractes o més per circumstàncies de la producció, sigui directament o a través de la posada a disposició per empreses de treball temporal.

Els contractes de durada determinada inferior a 30 dies tindran una cotització addicional a càrrec de l’empresari a la finalització del mateix.

Aquesta penalització a la cotització addicional no s’aplicarà als contractes subscrits amb treballadors inclosos alSistema Especial per a Treballadors per Compte Aliè Agraris, al Sistema Especial per a Empleats de la Llar o al Règim Especial per a la Mineria del Carbó; ni als contractes per substitució.

El contracte fix discontinu previst per:

 • Treballs de naturalesa estacional o vinculats a activitats productives de temporada, per al desenvolupament d’aquells que no tinguin aquesta naturalesa però que, sent de prestació intermitent, tinguin períodes d’execució certs, determinats o indeterminats.
 • Treballs consistents en la prestació de serveis en el marc de l’execució de contractes mercantils o administratius que, sent previsibles, formin part de l’activitat ordinària de l’empresa.

Contracte formatiu:

Se suprimeixen les anteriors modalitats contractuals de formació i es crea l’anomenat contracte formatiu, amb 2 modalitats diferents:

 • El contracte de formació en alternança, que cerca adquirir la competència professional adequada corresponent a un determinat nivell d’estudis. Podran concertar-se amb persones de qualsevol edat excepte en el cas del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, amb un límit fins a 30 anys i una durada màxima de 2 anys. Les jornades no seran superiors al 65% el primer any i el 85% el segon any sense poder realitzar hores extra, feina a torns o jornades nocturnes. La retribució s’adaptarà al conveni i no podrà baixar del 60% (el primer any) i del 75% (el segon any). Mai serà menor a l’SMI proporcional a la jornada. Es nomenarà tutor amb la formació adequada, que s’encarregarà del seguiment del pla formatiu individual i del correcte compliment de l’objecte del contracte.
 • El contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional, destinat als qui tinguin títol universitari o un títol de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de formació professional, o títol equivalent d’ensenyaments artístics o esportius del sistema educatiu. S’ha de concertar dins dels 3 anys, o dels 5 anys si es concerta amb una persona amb discapacitat, següents a la terminació dels estudis corresponents. Quant a la durada del contracte, no podrà ser inferior a 6 mesos ni excedir 1 any. La retribució serà la pròpia del conveni per al lloc excepte previsió específica i també comptaran, com en els formatius, amb seguiment tutorial.

Règim transitori:

El règim transitori implantat permet la subsistència de les antigues modalitats d’obra i servei, eventual, interinitat o formació en 2 supòsits:

 • Contractes de durada determinada celebrats abans del 31 de desembre de 2021 (D.T. 3a): es regiran per la normativa legal o convencional anterior.
 • Contractes de durada determinada celebrats des del 31 de desembre del 2021 fins al 30 de març del 2022 (D.T. 4a): es regiran per la normativa legal o convencional actual.

Enduriment de les sancions: les noves infraccions greus associades a incompliments normatius sobre contractació temporal [arts. 7.2, 7.14, 18.2.c), 19.2.b), 19.2.e), 19 bis.1.b), 19 ter.2.b) i 19 ter.2.e) de la LISOS] se sancionaran amb la multa següent: al grau mínim, de 1.000 a 2.000 euros; en el grau mitjà, de 2.001 a 5.000 euros i, en el grau màxim, de 5.001 a 10.000 euros.

Subcontractació: Conveni aplicable a la contracta i subcontracta:

El conveni col·lectiu d’aplicació per a les empreses contractistes i subcontractistes serà el del sector de l’activitat desenvolupada a la contracta o subcontracta, amb independència del seu objecte social o forma jurídica, llevat que hi hagi un altre conveni sectorial aplicable conforme al que disposa el Títol III.

No obstant això, quan l’empresa contractista o subcontractista compti amb un conveni propi, s’aplicarà aquest en els termes que resultin de l’article 84 ET, és a dir, amb prioritat del conveni d’empresa a algunes matèries de què ja no forma part la salarial.

Ultraactivitat:

Es reinstaura la ultraactivitat plena, de manera que els convenis col·lectius es prorrogaran fins que siguin substituïts per altres de nous, sense un límit de temps, davant del termini d’1 any establert anteriorment.

ERTOS i Sistema RED de Flexibilitat:

Se simplifiquen els tràmits i els terminis per a l’adopció de mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada.

Es preveu un mecanisme ràpid de negociació de la pròrroga dels ERTO ETOP.

S’introdueix la força major per impediments o limitacions a l’activitat normalitzada de l’empresa que siguin conseqüència de decisions adoptades per l’autoritat competent, incloses les orientades a la protecció de la salut pública.

Es crea el Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació, un instrument de flexibilitat i estabilització de l’ocupació que, una vegada activat pel Consell de Ministres, permetrà a les empreses sol·licitar mesures de reducció de jornada i suspensió de contractes de treball. Aquest Mecanisme RED tindrà 2 modalitats:

 • Cíclica: quan s’apreciï una conjuntura macroeconòmica general que aconselli l’adopció d’instruments addicionals d’estabilització amb una durada màxima d’un any.
 • Sectorial: quan en un sector determinat o sectors d’activitat s’apreciïn canvis permanents que generin necessitats de requalificació i de processos de transició professional de les persones treballadores, amb una durada màxima inicial d’1 any i la possibilitat de 2 pròrrogues de 6 mesos cadascuna.
La reforma laboral de 2022

Per a més informació o aclariment de dubtes, podeu contactar sense compromís amb el nostre Departament Laboral.

Contacte con nosotros: