Inmobiliario

– Assessorament i defensa jurídica en tota classe d’operacions immobiliàries.
– Promoció d’inscripcions al registre de la propietat.
– Defensa de propietaris.
– Desallotjaments d’ocupants il·lícits.
– Defensa del dret de propietat.
– Llindes.
– Expedients de domini, immatriculació de finques, divisió de finques, cessions, permutes, etc.


També us podem ajudar en:


Contacte con nosotros: