Gestión laboral de empresas

– Gestió laboral diària de l’empresa: altes i baixes a la seguretat social dels treballadors, redacció de tota classe de contractes laborals, pacte de salaris, annexos contractuals.
– Afiliació i cotització a la seguretat social.
– Cotització davant de la Tresoreria General de la Seguretat Social: tots els règims (general, agrari, artistes, mar, mineria, etc.).
– Gestió de baixes mèdiques: contingències comunes i accidents de treball.
– Assessorament en matèria de dret laboral sancionador: sancions i acomiadaments.
– Excedències.
– Teletreball.
– Expedients de Regulació d’Ocupació Temporal (ERTOS) i Expedients de Regulació d’Ocupació (EROS).
– Elaboració de nòmines i liquidacions.
– Reclamació del pagament de salaris.
– Disseny de la política de recursos humans de l’empresa.
– Disseny de la política de retribució als treballadors.
– Inspecció de treball i seguretat social
– Elaboració de convenis col·lectius d’empresa, acords d’empresa, reglamentacions internes, reglament de règim intern.
– Modificacions substancials de les condicions de treball.
– Assessorament i defensa davant d’una inspecció de treball.
– Expedients de mobilitat funcional, geogràfica.
– Reestructuració laboral de l’empresa.
– Contracte de TRADES.


Contacte con nosotros: