Urbanismo

– Elaboració i gestió d’instruments de planejament, redacció d’informes jurídics d’urbanisme.
– Assessorament jurídic en procediments administratius a particulars, empreses i entitats locals.
– Juntes de Compensació, constitució, gestió, administració i representació jurídica.
– Disciplina urbanística. Defensa en via administrativa i judicial en expedients de legalització urbanística, ordres de demolició, execució substitutòria i sancionadors.


Contacte con nosotros: