Familia

– Assessorament i defensa jurídica en dret de família: separació i divorci, custòdia de menors, emancipació, adopció.
– Règim econòmic matrimonial: separació de béns, guanys, participació, etc.
– Assessorament i defensa jurídica en matèria de tutela i incapacitació judicial.
– Mediació familiar.
– Acords prenupcials.


Contacte con nosotros: