Aviso legal


Per tal de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

Denominació social: UTB Abogados S.C.P

Domicili social: Av. Buenos Aires, 33, 1.º, 50180 Utebo, Saragossa

CIF: J01858232

Telèfon: 876561012

Correu electrònic: info@utbabogados.com

Lloc web: https://utbabogados.com/

Dades registrals:

  • Registre mercantil de Saragossa
  • T 4484 , F 59, S 8, H Z 67534, I/A 1 (22.09.20)

1. Objecte


UTB Abogados S.C.P. (d’ara endavant també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document que regula l’ús del lloc web https://utbabogados.com/, amb què pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions dús del lloc web.

A través del web, UTB Abogados S.C.P. facilita als usuaris l’accés i la utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d’usuari (d’ara endavant usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, així com qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable .

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que accedeixin al web, ja que aquesta pot patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al web, sense que existeixi l’obligació de preavís o de posar en coneixement dels usuaris les esmentades obligacions, i és suficient la publicació a la pàgina web del prestador.


2. Condicions d'accés i ús del web


2.1. Caràcter gratuït de l’accés i l’ús del web

La prestació dels serveis per part d’UTB Abogados S.C.P. té caràcter gratuït per a tots els usuaris. Tot i això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través del web estan subjectes al pagament d’un preu determinat en les condicions generals de contractació.

2.2. Registre d’Usuaris

Amb caràcter general, la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o el registre dels usuaris. No obstant això, UTB Abogados S.C.P. condiciona l’ús d’alguns dels serveis a l’emplenament previ del registre d’usuari corresponent. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada a la pròpia secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser certa. A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a UTB Abogados S.C.P. permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi el prestador o a tercers.

2.4. Menors d’edat

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets, a què accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a contingut no apropiat a través d’internet, hauran d’establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte del web

L’usuari es compromet a utilitzar el web de conformitat amb la Llei i aquest Avís Legal, així com la moral i els bons costums. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d’equips informàtics o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, a títol indicatiu però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

a) sigui contrari, menysprei o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;

c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o la pròpia imatge de les persones;

e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i

f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.


3. Exclusió de garanties i responsabilitat


El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquest web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i això, el prestador no descarta la possibilitat que hi hagi determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

UTB Abogados S.C.P. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius dels continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís legal i condicions d’ús; o de la manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers a disposició dels usuaris del nostre lloc web.

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin derivar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.


4. Cookies


El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al bon funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, vegeu la nostra Política de cookies.


5. Enllaços (links)


Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers webs. Atès que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, UTB Abogados S.L. no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció en aquests webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials, o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. Això no obstant, i en compliment del que disposa l’article 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.


6. Protecció de dades personals


El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, vegeu la nostra Política de privadesa.


7. Propietat intel·lectual i industrial


El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfiques són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual van ser destinats, la reproducció total o parcial, l’ús, la distribució i la comunicació pública requereix l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, els logotips, els textos i/o les gràfiques alienes al prestador i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui aparèixer respecte d’aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, i no implica la menció o aparició al lloc web, de l’existència de drets o responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc el suport, el patrocini o la recomanació per part del mateix.

Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del correu electrònic a dalt informat.


8. Legislació aplicable i jurisdicció


Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Saragossa.


Última modificació


11 d’octubre del 2020


Contacte con nosotros: